TFM CH

5 Botoak | 102 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]

ANALISIS Y EVALUACION DE BALANCES CH

7 Botoak | 387 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]

MARKETING E INVESTIGACION DE MERCADOS CH

1 Botoa | 0 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]

DIRECCION FINANCIERA AD CH

4 Botoak | 6 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]

FASE DE TUTORIZACION I-1 PF

0 Botoak | 1 Bisita | Zuk emaniko botoa [?]

DIRECCION Y GESTION COMERCIAL CH

1 Botoa | 1 Bisita | Zuk emaniko botoa [?]